I. Názov a sídlo

1.1 Občianske združenie s názvom Zoborský skrášľovací spolok je nezávislým, dobrovoľným občianskym združením pôsobiacim na území Slovenskej republiky podľa zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

1.2 Sídlom združenia je Kamenná 65, 949 01 Nitra.

II. Predmet činnosti, poslanie a ciele združenia

2.1 Predmetom činnosti občianskeho  združenia je:

a.   zachovanie kultúrnych hodnôt,

b.   podpora vzdelávania,

c.   ochrana a tvorba životného prostredia,

d.   veda a výskum,

e.   organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

2.2 Cieľom občianskeho  združenia je starostlivosť o kultúrne dedičstvo predkov v mestskej časti Nitra – Zobor a jeho rozvoj v terajšej dobe.

2.3 Zoborský skrášľovací spolok  je občianske združenie obyvateľov a priateľov mestskej časti Zobor, ktoré chce zachovávať historické hodnoty mestskej časti, podporovať estetické cítenie v spoločnosti, zlepšovať životné prostredie a budovať hrdosť na mestskú časť Zobor. Obnovený Zoborský skrášľovací spolok sa cíti byť pokračovaním pôvodného Nitrianskeho skrášľovacieho spolku Chmeľovej doliny, založeného v roku 1888, ktorého cieľom bolo ovplyvňovať novú výstavbu. Tento spolok bol rok po vzniku premenovaný na Zoborský skrášľovací spolok. Dnes spolok pôsobí v súčasných podmienkach a chce prispievať k rozvoju Zobora ako významnej mestskej časti mesta Nitra v ktorej katastrálnom území sa nachádzajú významné historické artefakty.

2.4 Občianske združenie vyvíja aktivity na podporu zachovania historických objektov, ich rekonštrukcie, opravy a starostlivosť o ne, ako i o prírodu a vinohrady.

2.5 Občianske združenie metodicky pôsobí a vytvára zázemie pre presadzovanie zachovania kultúrneho dedičstva s dôrazom na citlivý prístup k riešeniu zachovania technických a prírodných pamiatok a lokalít.

2.6 Občianske združenie spolupracuje  s inými združeniami, prípadne inými orgánmi a organizáciami v oblasti s podobným poslaním a cieľom.

 1. Prostriedky, ktoré chce združenie využívať na dosiahnutie cieľov:
 1. diskusné stretnutia,
 2. publikačná a prednášková činnosť,
 3. marketingové aktivity,
 4. aktivity a činnosti v oblasti  prírodovedných,  humanitných, prípadne ďalších vedných    odboroch.

III. Členstvo

3.1 Členmi združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 18 rokov alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi združenia.

3.2 O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo združenia.

3.3 Členstvo vzniká dňom rozhodnutia predsedníctva o prijatí.

3.4 Zánik členstva:

a.   vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo

združenia predsedníctvu,

b.   vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení,

c.   úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,

d.   zánikom združenia.

3.5 Pri zániku členstva je člen povinný vysporiadať všetky svoje záväzky a majetkové vzťahy voči združeniu.

 

IV. Práva a povinnosti členov

4.1 Člen má právo najmä:

a.   podieľať sa na činnosti združenia,

b.   voliť a byť volený do orgánov združenia,

c.   obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko,

d.   byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia,

e.   zúčastňovať sa zasadnutí orgánov združenia,

f.    podávať návrhy na zmeny stanov a vnútroorganizačných predpisov  združenia.

 

4.2 Povinnosti člena sú najmä:

a.   dodržiavať stanovy združenia,

b.   plniť uznesenia orgánov združenia,

c.   aktívne sa podieľať na činnosti združenia.

 

V. Orgány združenia

5.1 Orgánmi združenia sú:

a.   valné zhromaždenie,

b.   predsedníctvo,

c.   revízor.

 

VI. Valné zhromaždenie

6.1  Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je utvorené zo všetkých členov združenia. Právnické osoby sú zastúpené štatutárnym orgánom alebo ním splnomocnenou osobou.

6.2 Valné zhromaždenie najmä:

a.   schvaľuje stanovy združenia a vnútroorganizačné predpisy, ich zmeny a doplnky,

b.   volí a odvoláva predsedu, podpredsedov a členov predsedníctva združenia,

c.   volí a odvoláva revízora,

d.   schvaľuje plán činnosti, výročnú správu,

e.   schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,

f.    rozhoduje o zrušení združenia.

6.3 Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, spravidla jedenkrát do roka. Predsedníctvo zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej 1/3 členov združenia. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

 

VII. Predsedníctvo

7.1 Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia, ktoré je za svoju činnosť zodpovedné valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.

7.2 Predsedníctvo má 5 členov, ktorých funkčné obdobie je 3 roky. Predsedníctvo sa skladá z predsedu, dvoch podpredsedov a dvoch členov.

7.3 Predsedníctvo  sa schádza podľa potreby, najmenej raz štvrťročne . Jeho rokovania zvoláva a riadi predseda. Predsedníctvo je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Predsedníctvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

7.4 Predsedníctvo najmä:

a.   riadi a zabezpečuje činnosť združenia,

b.   zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia,

c.   vypracúva  plán  činnosti  i  správu  o  činnosti,   návrh  rozpočtu  i  správu  o hospodárení

združenia,

d.   zabezpečuje riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva,

e.   vedie zoznam členov združenia,

f.    rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia,

g.   rozhoduje  o zrušení  združenia,  ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby

rozhodlo o zrušení združenia,

h.   ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia.

7.5 Predsedníctvo môže na zabezpečenie svojej činnosti:

a.   zriaďovať sekretariát, kanceláriu a pod.,

b.   ustanovovať koordinátora, ktorý je v pracovnom pomere,

c.   prijímať ďalších zamestnancov do pracovného pomeru.

 

VIII. Štatutárny orgán

8.1 Štatutárnym orgánom združenia sú predseda predsedníctva a podpredsedovia predsedníctva, ktorí konajú v mene združenia samostatne.

8.2 Podpisovanie za združenie sa uskutočňuje tak, že k názvu združenia pripojí svoj podpis predseda alebo podpredseda.

 

IX. Revízor

9.1 Revízor je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.

9.2 Funkcia revízora je nezlučiteľná s členstvom v predsedníctve.

9.3 Revízor najmä:

a) kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu riešenia na ich odstránenie,

b) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku

 

X. Hospodárenie združenia

10.1. Združenie hospodári so svojim majetkom tak, aby zabezpečilo svoju činnosť a napĺňanie jeho poslania a cieľov.

10.2. Majetok združenia tvorí hmotný a nehmotný majetok, ku ktorému má združenie vlastnícke alebo iné majetkové právo.

10.3. Zdrojmi majetku združenia sú najmä:

 1. členské príspevky,
 2. dary a granty od fyzických a právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia,
 3. dotácie a príspevky zo štátneho rozpočtu, rozpočtu vyšších územných celkov a obcí,
 4. podiel zaplatenej dane podľa osobitného zákona,
 5. dedičstvo a výnosy zo zdedeného majetku,
 6. výnosy z majetku združenia,
 7. príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia,

10.4. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu a na základe ustanovení príslušných právnych predpisov.

10.5. Za hospodárenie združenia zodpovedá predsedníctvo a poverené osoby zodpovedné za hospodársku činnosť. Kontrolu hospodárskej činnosti vykonáva revízor.

10.6. Na zabezpečenie činnosti združenia môže predseda, resp. podpredseda v mene združenia prijímať do pracovného pomeru fyzické osoby alebo uzatvárať dohody a zmluvy s tretími osobami.

 

XI. Zánik a likvidácia združenia

11.1. Združenie zaniká:

 1. dobrovoľným rozpustením na základe rozhodnutia valného zhromaždenia,
 2. zlúčením s iným občianskym združením na základe rozhodnutia valného zhromaždenia,
 3. rozpustením na základe právoplatného rozhodnutia Ministerstva vnútra SR.

11.2. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie primerane podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

11.3. Ak združenie zaniká dobrovoľným rozpustením podľa bodu 11.1. písm. a), predsedníctvo ustanoví likvidátora.

 

XII. Záverečné ustanovenie

Združenie vzniká registráciou Ministerstvom vnútra SR.

Ministerstvi vnútra Slovenskej republiky, registrácia vykonaná 12.6.2013

 

Valné zhromaždenie

Dňa:                6.9.2013

Miesto:           Cafe-Wine-Brandy Gustoso, Mostná 15

Hodina:           17.00

Program schôdze

 

 1. Otvorenie a privítanie prítomných
 • Vykonal zakladajúci člen spolku Ing. Ján Kratochvíl
 1. Kontrola uznášaniaschopnosti
 • Vykonal zakladajúci člen spolku Prof. Ing. Imrich Točka CSc.
  1. Do spolku sa ku dňu 6.9.2013 prihlásilo 18 osôb za členov
  2. Na schôdzi je prítomných 15 osôb, členov OZ ZSS
  3. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné,  je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.

(poukazujem na stanovy – bod 6.3: Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, spravidla jedenkrát do roka. Predsedníctvo zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej 1/3 členov združenia. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.)

 1. Schválenie programu:
 • Program schôdze prezentoval Ing. Ján Kratochvíl
 • 1. Otvorenie a privítanie prítomných
 • 2. Kontrola uznášaniaschopnosti
 • 3. Schválenie programu
 • 4. Voľba orgánov valného zhromaždenia
 • 5. Schválenie  ( stanovy už boli schválené registráciou na MV) vnútroorganizačných     predpisov
 • 6. Voľba predsedu, podpredsedov a členov predsedníctva
 • 7. Voľba revízora
 • 8. Voľba ekonóma
 • 9. Plán činnosti
 • 10. Schválenie rozpočtu
 • 11. Rôzne
 • 12. Diskusia
 • 13. Záver
 • Návrh programu bol schválený bez pripomienok
 1. Voľba orgánov valného zhromaždenia
 • Zakladajúca členka Mg. Jana Chrtianska predložia návrh na:
 • Predsedu valného zhromaždenia – Ing. Ján Kratochvíl
 • Skrutátor  – Ing. Štefan Košovan
 • Zapisovateľ – Oľga Froncová, prom.ped.
 • Overovatelia zápisu – Milan Adamík, Ing. Robert Bečica
 • K predloženému návrhu neboli pripomienky
 • Vykonalo sa hlasovanie
 •  Skrutátor Ing. Štefan Košovan konštatoval, že návrh na obsadenie orgánov valného zhromaždenia bol prijatý jednohlasne
 1. Schválenie ( stanovy už boli schválené MN) vnútroorganizačných predpisov
 • Prof. Točka navrhol členský príspevok vo výške 1 € / rok
 • Ing. Kratochvíl navrhol, aby Mons. Ladislav Belás, titulárny zoborský opát bol ustanovený za čestného predsedu
 • Ing. Kratochvíl navrhol, aby sa Ing. Arch. Vladimír Libant stal čestným členom Zoborského skrášľovacieho spolku, pre jeho zásluhy  o zveľadenie mestskej časti Nitra – Zobor a prezentovanie histórie Zobora
 • Ing. Kratochvíl navrhol, aby bola zriadená funkcia ekonóma, ktorý bude mať na starosti pokladňu, bežný účet, hospodárenie OZ, styk s finančnými, daňovými inštitúciami.
 •  Návrhy boli schválené jednohlasne
 1. Voľba členov predsedu, podpredsedov a členov predsedníctva
 • Zakladajúci člen Ing. Ján Kratochvíl predložil návrh na:
 • Predsedu                                – Ing. Ján Kratochvíl
 • 2 podpredsedov                     – Prof. Ing. Imrich Točka, Mgr. Jana Chrtianska
 • Členov predsedníctva                        – Ing. Peter Demo, Ing. Edita Gerová
 • Predsedníctvo má podľa stanov 5 členov, ktorých funkčné obdobie je 3 roky. Predsedníctvo sa skladá z predsedu, dvoch podpredsedov a dvoch členov.
 • Uskutočnila sa voľba členov predsedníctva
 • Predložený návrh osôb na jednotlivé funkcie predsedníctva bol schválený jednohlasne.
 1. Voľba revízora
 • Na funkciu revízora bola navrhnutá Mgr. Marta Bradáčová
 • Uskutočnila sa voľba navrhnutej kandidátky
 • Predložený návrh bol schválený jednohlasne
 1. Voľba ekonóma – Anna Šaturová
 • Na funkciu  ekonóma bola navrhnutá Anna Šaturová
 • Uskutočnila sa voľba navrhnutej kandidátky
 • Predložený návrh bol schválený jednohlasne

 

 1. Plán činnosti predložil predseda OZ ZSS J. Kratochvíl
 • Jaskyňa sv. Svorada – úprava na pietne miesto
 • Zoborský kláštor – konzervácia objektu kostola sv. Jozefa
 • Vytvorenie informačného centra pri nemocnici sv. Svorada
 • Získavanie finančných prostriedkov od členov, darcov a granty
 • J. Kratochvíl vysvetlil svoju predstavu k jednotlivým projektom
 • Pani Pietová navrhla zaoberať sa i inými aktivitami, ktoré nie sú také náročné, ako príklad uviedla umiestnenie a starostlivosť o smetné koše
 • Diskusiu vyvolal i zámer úpravy Svoradovej jaskyne z hľadiska zaistenia nepoškodenia nového inventáru
 • Pán Bečica sa vyjadril, že je potrebné riešiť najskôr dôstojné pietne miesto a následne sa podľa konečného riešenia nájde vhodná ochrana jaskyne a jej inventáru
 • Pre zriadenie informačného centra, kde by boli na jednom mieste všetky informácie o danej lokalite na jednom mieste, sa vyslovili účastníci kladne
 • Predseda ZSS vyzval prítomných na iniciatívu, aby sa nebáli predkladať návrhy a tieto za pomoci predsedníctva spolku i realizovali. Nech sami organizujú činnosť, OZ ich bude zastrešovať a podporovať po stránke legislatívnej.
 • Uskutočnilo sa hlasovanie o predloženom pláne činnosti
 • Plán činnosti OZ ZSS bol jednohlasne prijatý
 1. Schválenie rozpočtu
 • Predseda ZSS informoval, že na realizáciu konzervovania ruín kostola sv. Jozefa v areály bývalého kláštora kamandulov, je potrebné podľa odhadu /presná výška bude známa po získaní stanoviska KPÚ/:
 • Archeologický výskum          10 – 15 tis. €
 • Kunsthistorický posudok       4  tis.€
 • Projekt realizácie prác         5 tis. €
 • Zakonzervovanie ruín           100 tis. €

Spolu:                                    120 – 125 tis. €

 • OZ ZSS nedisponuje fin. prostriedkami.
 • Finančné prostriedky je potrebné  získať  hlavne z dotácií  a grantov
 • Schôdza zaviazala predsedníctvo, vynaložiť získané prostriedky len do výšky, ktorá bude k dispozícii a podľa plánu činnosti.
 1. Rôzne
 • Nebol podaný žiaden návrh ani diskusia
 1. Diskusia
 • Nebola
 1. Záver
 • Predseda OZ ZSS poďakoval za účasť a trpezlivosť prítomným a vyslovil presvedčenie, že spoločným úsilím sa postupne podarí naplniť ambiciózny program a popri ňom sa budú rozvíjať i aktivity charakteru ekologického, výchovného, kultúrneho.

Nitra 8.9.2013

Zápis napísala: Oľga Froncová, prom.ped.

Zápis overili: Milan Adamík, Ing. Robert Bečica

 

Informačný servis nitrianskej diecézy